கொஞ்சம் புதிய அறிவியல்(3)

அறிவியல் உலகில் விவாதிக்கப்படும் சில தகவல்கள் (3)

சூழல் பாதுகாப்பு

சுற்றுசூழலைப் பாதுகாக்கும், குறைந்த அளவு கார்பன் வெளியிடும் தொழில் நுட்பங்களை நம் இன்று முழுமையாக பயன்படுத்த விரும்பினாலும் அவை சூழல் மாற்றத்தை கொண்டுவந்து புவிச்சூட்டைத் தணிக்க ஆரம்பிக்க சுமார் நூறாண்டுகள் ஆகும் என்கிறது சுற்று சூழல் கடிதங்கள் என்கிற ஆய்விதழ் ஒன்று. அடுத்த முறை குளிர்சாதனத்தை ஆன் செய்யும் முன் யோசியுங்கள் .

Comments