வார்த்தை விருப்பம்

1. culpability

/ˌkʌlpəˈbɪlɪti/

Meaning

noun: culpability

responsibility for a fault or wrong; blame.

"a level of moral culpability"

தமிழில் - தவறுக்கு பொருப்பேற்றல் அல்லது பொருப்பேற்பவர்

Accepting culpability for what he did wrong, the defendant pleaded guilty and apologized for his crimes.


2. asset (சொத்து)
/ˈasɛt/

noun

plural noun: assets

a useful or valuable thing or person.

"quick reflexes were his chief assets"

Grace's  translating skill is one of  her great assets.
--------------------------------------------------------------------------------

3. in·es·cap·a·ble

 /ˌinəˈskāpəb(ə)l/

adjective

unable to be avoided or denied.

"political reform was inescapable"
The guilty memories of Ayodhya are inescapable for many Indians.
-----------------------------------------------------------------------------------

4. u·ni·lat·er·al (ஒருதலைப்பட்சம்)

/ˌyo͞onəˈladərəl,ˌyo͞onəˈlatrəl/

adjective: unilateral

        1.(of an action or decision) performed by or affecting only one person, group, or country involved in  a particular situation, without the agreement of another or the others.

"unilateral nuclear disarmament"

        2. relating to, occurring on, or affecting only one side of an organ or structure, or of the body.

The goons unilaterally announced that they had won the elections. (1)
-----------------------------------------------------------------------------------

5. mit·i·gate  (குறைத்திருக்கிறது)

/ˈmidəˌɡāt/

verb

make less severe, serious, or painful.

"he wanted to mitigate misery in the world"

The actions taken by the Arab mitigated the misery of Indian Muslims.
-----------------------------------------------------------------------------------

6. in·trac·ta·ble (கட்டுப்படுத்த இயலா)

/ˌinˈtraktəb(ə)l/

adjective

hard to control or deal with.

"intractable economic problems"

Similar:(unmanageable, uncontrollable, ungovernable, out of control)

Some of the Hindu fanatic sects are intractable by law. 
-----------------------------------------------------------------------------------

7. on·slaught (கடுமையான தாக்குதல்)

/ˈänˌslôt,ˈônˌslôt/

noun: onslaught; plural noun: onslaughts

a fierce or destructive attack.

"a series of onslaughts on the citadel"

a large quantity of people or things that is difficult to cope with.

"an onslaught of electronic mail"
The fanatic sect carried out an onslaught on the Indian minority. 
-----------------------------------------------------------------------------------

8. be·nign (கருணையோடு, கருணை, ஆபத்தில்லா)

/bəˈnīn/

adjective: benign

1. gentle; kindly.

"his benign but firm manner" (of a climate or environment) mild and favorable.

not harmful to the environment.
  "an ozone-benign refrigerant"
Karanthai Jeyakumar is known for his benign attitude. 

 2. MEDICINE

    (of a disease) not harmful in effect: in particular, (of a tumor) not malignant.
Little Anand had a small tumor under his arm, the doctors said it was benign.
-----------------------------------------------------------------------------------

9. beleaguer (முற்றுகையிடப்பட்ட, துயரத்தில் இருக்கும்)

/bɪˈliːɡə/
verb

past tense: beleaguered; past participle: beleaguered

lay siege to.

"he led a relief force to the aid of the beleaguered city"

put in a very difficult situation.

"the board is supporting the beleaguered director"
--------------------------------------------------------------------------------

10. o·rig·i·nal sin (தப்ப முடியா பாவம்)

noun

CHRISTIAN THEOLOGY

the tendency to sin innate in all human beings, held to be inherited from Adam in consequence of the Fall. The concept of original sin was developed in the writings of St. Augustine.

Everybody knew that the 2006 genocide was an original sin, but they elected the despot as their leader.
--------------------------------------------------------------------------------

11. bot·tom line (மொத்தத் தொகை, தவிர்க்க இயலா விசயம்)

/ˈbädəm ˈˌlīn/

noun

INFORMAL
noun: bottom line; noun: bottomline

the final total of an account, balance sheet, or other financial document.

"the determination of Japanese companies to ignore the bottom line"

the underlying or ultimate outcome or criterion.

"the bottom line is I'm still married to Denny"
---------------------------------------------------------------------------------

12. en·voy (அரசாங்க தூதுவர், தூதுவருக்கு கீழே இருக்கும் ஒரு பதவி)

/ˈenˌvoi,ˈänˌvoi/
noun
noun: envoy; plural noun: envoys

    1. a messenger or representative, especially one on a diplomatic mission.

"the UN special envoy to Yugoslavia"
   2. a minister plenipotentiary, ranking below ambassador and above chargé d'affaires.
---------------------------------------------------------------------------------

13. per·suade (இறைஞ்சி கோருதல், ஊக்கப்படுத்துதல்)

     /pərˈswād/

verb
           past tense: persuaded; past participle: persuaded

cause (someone) to do something through reasoning or argument.

"it wasn't easy, but I persuaded him to do the right thing"

cause (someone) to believe something, especially after a sustained effort; convince.

"he did everything he could to persuade the police that he was the robber"

(of a situation or event) provide a sound reason for (someone) to do something.

"the cost of the manor's restoration persuaded them to take in guests"
--------------------------------------------------------------------------------

14. fraught (விரும்பத்தாக விளைவுகளைக் கொடுக்கும் நிலை, மன அழுத்தத்தை தரும் நிலை)

/frôt/

adjective

adjective: fraught

     1. (of a situation or course of action) filled with or likely to result in (something undesirable).

      "marketing any new product is fraught with danger"

      2.    causing or affected by anxiety or stress.

            "there was a fraught silence"
--------------------------------------------------------------------------------

15. dev·as·tate (பேரழிவு)

/ˈdevəˌstāt/

verb
past tense: devastated; past participle: devastated
destroy or ruin (something).
"the city was devastated by a huge earthquake"
cause (someone) severe and overwhelming shock or grief.
"she was devastated by the loss of Damian"
---------------------------------------------------------------------------------

16. clarion call (போருக்கு அழைத்தல்)

phrase of clarion
a strongly expressed demand or request for action.
"he issued a clarion call to young people to join the Party"
-----------------------------------------------------------------------------------

17. man·i·fes·to (கொள்கை விளக்க ஆவணம், தேர்தல் வாக்குறுதி)

/ˌmanəˈfestō/

noun: manifesto; plural noun: manifestos

a public declaration of policy and aims, especially one issued before an election by a political party or candidate.

"a manifesto for Afro-american liberation"
---------------------------------------------------------------------------------

18. vi·tu·per·a·tive (வெறுக்கத்தக்க, கடுமையான)

/vīˈt(y)o͞opəˌrādiv,vəˈt(y)o͞op(ə)rədiv/

bitter and abusive.

"the criticism soon turned into a vituperative attack"
--------------------------------------------------------------------------------

19. po·lem·i·cal (விமர்சித்து எழுதப்படும் ஒரு சார்பான கருத்து, அல்லது செயல்) 

/pəˈlemək(ə)l/

adjective

relating to or involving strongly critical, controversial, or disputatious writing or speech.

"a polemical essay"
---------------------------------------------------------------------------------

 20. di·a·tribe (ஒருவரை குறித்த வெறுப்பு பேச்சு)

/ˈdīəˌtrīb/

noun: diatribe; plural noun: diatribes

a forceful and bitter verbal attack against someone or something.

"a diatribe against the Tabliqe Jamat"
--------------------------------------------------------------------------------

21. un·can·ny (புதிரான, புரியாத)

         /ˌənˈkanē/

adjective

adjective: uncanny; comparative adjective: uncannier; superlative adjective: uncanniest

strange or mysterious, especially in an unsettling way.

"an uncanny feeling that she was being watched"
--------------------------------------------------------------------------------

22. fore·bod·ing (தீயவை நடக்கப் போகிறதோ என்கிற கலக்கம்)

/fôrˈbōdiNG/

noun

plural noun: forebodings

fearful apprehension; a feeling that something bad will happen.

"with a sense of foreboding she read the note"
"On 23rd May with a sense of foreboding millions of Indians listened to the election results"

--------------------------------------------------------------------------------

23. ex·tri·cate (விரும்பாத விசயங்களில் இருந்து விலகுதல்)

/ˈekstrəˌkāt/

verb: extricate; 3rd person present: extricates; past tense: extricated; past participle: extricated; gerund or present participle: extricating

free (someone or something) from a constraint or difficulty.

"he was trying to extricate himself from official duties"
--------------------------------------------------------------------------------

24. im·passe (முன்னேற்றம் காண இயலா புள்ளி)

/ˈimˌpas,imˈpas/

noun
a situation in which no progress is possible, especially because of disagreement; a deadlock.

"the current political impasse"
---------------------------------------------------------------------------------

25. jer·e·mi·ad (வேதனைகள் தேம்பல்கள் கலந்த புகார் பட்டியல்)

/ˌjerəˈmīəd/

noun

plural noun: jeremiads

a long, mournful complaint or lamentation; a list of woes.

"the jeremiads of puritan preachers warning of moral decay"
---------------------------------------------------------------------------------

26. hu·bris (அதீத பீடு, மொட்டைப் பெருமை)

/ˈ(h)yo͞obrəs/

noun: hubris

excessive pride or self-confidence.

"the self-assured hubris among economists was shaken in the late 1980s"
--------------------------------------------------------------------------------

27. scourge ( சவுக்கு, சவுக்கடி, வேதனை, தண்டித்தல்) 

/skərj/

noun: scourge; plural noun: scourges

noun
1. HISTORICAL
     a whip used as an instrument of punishment.

2. a person or thing that causes great trouble or suffering.
"the scourge of mass unemployment"

verb
1. HISTORICAL
whip (someone) as a punishment.
"our people did scourge him severely"

2. cause great suffering to.
"political methods used to scourge and oppress workers"
--------------------------------------------------------------------------------

28. glar·ing ( அடர் பிரதிபலிப்பு, நிலைகுத்திய பார்வை, தெளிவான)

/ˈɡleriNG/

adjective: glaring

1.giving out or reflecting a strong or dazzling light.

"the glaring sun"

2. staring fiercely or fixedly.

"their glaring eyes"

3. highly obvious or conspicuous.

"there is a glaring omission in the above data"
--------------------------------------------------------------------------------

29. pre·cinct (காவல் நிலைய கட்டுப்பாடு எல்லை, வளாகம்)

/ˈprēsiNG(k)t/

noun

plural noun: precincts

1. NORTH AMERICAN

a district of a city or town as defined for police purposes.

2. the area within the walls or perceived boundaries of a particular building or place.

"all strata of society live within these precincts"
--------------------------------------------------------------------------------

30. es·chew (தவிர்த்தல், வேண்டுமென விலக்குதல்)

/əsˈCHo͞o,iˈSHo͞o/

verb

gerund or present participle: eschewing

deliberately avoid using; abstain from.

"he appealed to the crowd to eschew violence"
--------------------------------------------------------------------------------

31. ex·cru·ci·at·ing (அதீத வலி, அதீதம்)

/ikˈskro͞oSHēˌādiNG/

adjective

intensely painful.

"excruciating back pain"

 mentally agonizing; very embarrassing, awkward, or tedious.

  "excruciating boredom"

Comments

  1. தவறுக்கு பொறுப்பேற்றல் என்றிருக்கவேண்டும். இப்பதிவினைப் பார்த்தபோது வெளிநாட்டு ஆங்கில இதழ்களில் அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற வித்தியாசமான சொற்கள் நினைவிற்கு வந்தன. (எங்கள் பள்ளி நூற்றாண்டு விழா மலர்ப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பதிவுகளைப் பார்ப்பதில் சற்று தாமதம் ஏற்படுகிறது.)

    ReplyDelete

Post a Comment

வருக வருக